ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


Algemeen 1.1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van R. van Heusden B.V. en op alle (met afnemers van producten van R. van Heusden B.V. gesloten overeenkomsten. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. R. van Heusden B.V. heeft het recht haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 


2. Bestellen en tot stand komen overeenkomst 

2.1 Alle uitingen van R. van Heusden B.V. op de website of elders gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 

2.2 Bestellingen kunnen met volledige klantgegevens (uw meest recente) en een volledig ingevuld besteloverzicht (met de juiste artikelnummers en aantallen te bestellen artikelen), via de website van R. van Heusden B.V. worden geplaatst. 

2.3 R. van Heusden B.V. behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling. 2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal R. van Heusden B.V. in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd. 

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat R. van Heusden B.V. de bestelling heeft geaccepteerd en de betaling heeft ontvangen. 


3. Prijzen 

3.1 De prijzen op de website zijn de actuele prijzen. 

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is R. van Heusden B.V. bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, exclusief kosten van verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. 

3.4 R. van Heusden B.V. is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen. 


4. Levering 

4.1 R. van Heusden B.V. bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen eventuele extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de afnemer afgeleverd. Levering op een postbus adres is niet mogelijk. 

4.2 R. van Heusden B.V. levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt R. van Heusden B.V. uiterlijk binnen drie werkdagen na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren. 

4.3 R. van Heusden B.V. behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden. 

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van R. van Heusden B.V. aangevuld of opnieuw gedaan. 

4.5 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u R. van Heusden B.V. hiervan op de hoogte te stellen. 


5. Betaling 

5.1 Betaling geschiedt middels de op de website opgevoerde betalingsmethoden op nader op de website uiteengezette voorwaarden. 

5.2 Indien bij uitzondering is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van Euro 100,- verschuldigd. R. van Heusden B.V. kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden. 


6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van R. van Heusden B.V., totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. 

6.2 R. van Heusden B.V. is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van R. van Heusden B.V. zijn gebleven terug te (laten) nemen. 


7. Retourrecht

7.1 Zichttermijn: de afnemer heeft het recht door R. van Heusden B.V. geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending. Deze voorwaarde is niet van toepassing op bestellingen die buiten de website om afgewikkeld worden. 

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet R. van Heusden B.V. de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

7.3 Wanneer de door R. van Heusden B.V. afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd. 

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: 

7.4.1. Alle producten die worden aangekocht ten tijde van de gerelateerde omstandigheden. In uitzonderlijke gevallen en slechts ter beoordeling van R. van Heusden B.V. kan binnen de zichttermijn zoals gesteld in artikel 7.1 retourzending (van de ongebruikte in originele staat verkerende producten en verpakkingen) worden geaccepteerd, echter met verrekening van een huurtermijn, te weten 50% van de aanschafwaarde.

7.4.2 Verbruiksartikelen waarvan de verpakking is geopend, zoals batterijen en accu's. 

7.4.3 Bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van niet-standaard artikelen, producten die op maat zijn gemaakt en reserve-onderdelen. 7.5 Een retourzending kan alleen worden verricht volgens de door R. van Heusden B.V. in de website voorgeschreven methode. 


8. Garantie

8.1 R. van Heusden B.V. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende tenminste twaalf maanden na aflevering. De factuurdatum geldt als begindatum van de garantie. 

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij R. van Heusden B.V. worden ingediend en wel met een omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. 

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, R. van Heusden B.V. het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van R. van Heusden B.V.). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen. Indien het artikel ouder is dan 6 maanden en R. van Heusden B.V. kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt R. van Heusden B.V. de mogelijkheid om een vervangend artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen. 

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; R. van Heusden B.V. niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek. 


9. Persoonsgegevens 

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van R. van Heusden B.V. opgeslagen om bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt R. van Heusden B.V. de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. R. van Heusden B.V. hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. 

9.2 Wanneer R. van Heusden B.V. gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd. 


10. Aansprakelijkheid 

10.1 De aansprakelijkheid van R. van Heusden B.V. met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. 

10.2 R. van Heusden B.V. is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische of anderszins) adviezen in welke uitingsvorm dan ook, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. 

10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van R. van Heusden B.V. beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur. 


11. Informatievoorziening 

11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door R. van Heusden B.V. al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden. 

11.2 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat R. van Heusden B.V. niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling. 

11.3 Eventuele onjuistheden van door R. van Heusden B.V. aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan R. van Heusden B.V. worden gemeld. 


12. Geschillen 

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar R. van Heusden B.V. is gevestigd bevoegd, tenzij R. van Heusden B.V. voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Deze klanten gingen u al voor:

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.

Verder winkelen